Beleidsplan Stichting Vrienden van ’t Lôôsje 

1. Inleiding

In onderstaand beleidsplan legt het bestuur van Stichting vrienden van ’t Lôôsje het actuele beleid vast

Dit beleidsplan is vastgesteld in de bestuursvergadering van 4 april 2016. 

Het beleidsplan zal, indien nodig,  jaarlijks  aangepast worden.
  
2. Strategie

Statutaire doelstelling

 • De doelstelling van de stichting is opgenomen in artikel 2 van de statuten en luidt als volgt: 
 • Het verlenen van (geldelijke) steun aan in Nederland gevestigde algemeen nut beogende
  (kerkelijke, levensbeschouwelijke, liefdadige, culturele of wetenschappelijke) instellingen; 
 • Het werven, innen en beheren van gelden, het aanvaarden van schenkingen en
  erfstellingen/legaten, alsmede het verstrekken en aangaan van geldleningen; 
 • Het (zulks uitsluitend ten behoeve van de realisering van de doelstelling van de stichting) verwerven en beschikken over registergoederen;
 • Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin
  verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Met haar doelstelling beoogt de stichting het algemeen belang te dienen. 
 
Afwezigheid winstoogmerk

De stichting heeft geen winstoogmerk, zoals blijkt uit artikel 2 lid 4 van de statuten en uit de feitelijke 

werkzaamheden. 

De stichting streeft niet naar winst omwille van de winst zelf. 

Dit blijkt uit het feit dat de stichting de met de activiteiten behaalde opbrengsten ten goede laat komen aan haar doelstelling. 
 
Bestemming liquidatiesaldo

Zoals blijkt uit artikel 12 van de statuten zal een batig liquidatiesaldo moeten worden besteed ten 
behoeve van 
een ANBI met een soortgelijke doelstelling of van een buitenlandse instelling die 
uitsluitend of nagenoeg 
uitsluitend het algemeen nut beoogt en die een soortgelijke doelstelling heeft.   
3. Beleid

Te verrichten werkzaamheden van de instelling

De stichting verricht onder meer de volgende werkzaamheden:

 • De verkoop van (tweedehands) goederen; 
 • Het organiseren van een verkoop- en/of rommelmarkt; 
 • Andere activiteiten.

Met de opbrengsten uit bovengenoemde werkzaamheden draagt de stichting bij aan de realisatie van de doelstelling zoals vermeld in artikel 2 van de statuten (en hoofdstuk 2 van dit beleidsplan). 
 
Werving en beheer van gelden

De stichting werft met name gelden ten behoeve van de doelstelling door middel van de verkoop van
(tweedehands) goederen en het organiseren van een verkoop-en/of rommelmarkt.

Het bestuur van de stichting beheert de verkregen inkomsten. 

De feitelijke administratie wordt door de penningmeester uitgevoerd. 

Betalingen van facturen worden alleen gedaan als deze zijn goedgekeurd door één of meerdere andere bestuursleden. 

De penningmeester heeft hierbij de bevoegdheid om zelfstandig betalingen uit te voeren tot een bedrag
van € 1.000,-. Voor betalingen van meer dan € 1.000,- moet een ander bestuurslid mee tekenen.
Door (nagenoeg) uitsluitend met vrijwilligers te werken streeft de stichting ernaar om de 
beheerskosten zo minimaal mogelijk te houden.

 

Vermogen van de instelling

De stichting houdt niet meer vermogen aan dan redelijkerwijs nodig is voor de continuïteit van de 
voorziene werkzaamheden ten behoeve van de doelstelling van de stichting.
Bij ontbinding van de stichting wordt een batig saldo besteed ten behoeve van een algemeen nut 

beogende instelling die uitsluitend of nagenoeg uitsluitend het algemeen nut beoogt en die een
soortgelijke doelstelling heeft.

 

Bestedingsbeleid

De stichting besteedt de verkregen inkomsten conform de doelstelling aan o.a. de volgende projecten:

 • Gereformeerde Gemeente te Dirksland;
 • Evangelisatie Gereformeerde Gemeente;
 • Jeugdbond Gereformeerde Gemeente;
 • Stichting de Oase;
 • Stichting Ontmoeting inzake Veldwerk Goeree-Overflakkee;
 • Stichting Schuilplaats;
 • Stichting Mission Aviation Fellowship (MAF).

Tevens wordt op de verkoop- en/of rommelmarkt kosteloos een kraam ter beschikking gesteld ten behoeve van een goed doel.

 

Beschikken over het vermogen van de stichting

Op grond van artikel 6 van de statuten van de stichting (bepaling omtrent de besluitvorming door het (bestuur) en haar feitelijke werkzaamheid heeft geen enkele (rechts) persoon doorslaggevende zeggenschap binnen de instelling. 

Aldus kan geen enkele (rechts) persoon beschikken over  vermogen van de instelling als ware het  eigen vermogen.

  
4. Overige

Beloningsbeleid

De leden van het bestuur ontvangen géén beloning voor hun werkzaamheden, conform artikel 3 lid 5

van de statuten. Onkosten (onder overlegging van bewijsstukken), gemaakt in het kader van het uitoefenen van de bestuursfunctie worden vergoed,  mits niet bovenmatig. De stichting heeft geen personeel in dienst.  
 
Beschrijving administratieve organisatie

De administratie van de stichting wordt gevoerd door de penningmeester van de stichting.

De jaarrekening van de stichting wordt ook opgesteld door de penningmeester van de stichting.

Maandelijks rapporteert de penningmeester omtrent de financiële zaken aan de overige bestuursleden

van de stichting.

Jaarlijks worden de balans en de staat van baten en lasten onderzocht door de kascommissie van de

Gereformeerde Gemeente te Dirksland.   
 
Publicatieplicht

De stichting voldoet aan haar publicatieplicht door middel van de website www.tloosje.nl