Stichting Vrienden van ‘t Lôôsje


 

Wie zijn wij?

 

Op 29 januari 2016 is de Stichting “Vrienden van ‘t Lôôsje” opgericht, die zich ten doel stelt:

  • Het verlenen van (geldelijke) steun aan in Nederland gevestigde algemeen nut beogende (kerkelijke, levensbeschouwelijke, liefdadige, culturele of wetenschappelijke) instellingen.
  • Het werven, innen en beheren van gelden, het aanvaarden van schenkingen en erfstellingen/legaten, alsmede het verstrekken en aangaan van geldleningen.
  • Het (zulks uitsluitend ten behoeve van de realisering van de doelstelling van de stichting) verwerven en beschikken over registergoederen.
  • Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het bovenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Met haar doelstelling beoogt de stichting het algemeen belang te dienen.

De stichting heeft geen winstoogmerk.

 

Bestuurssamenstelling van de stichting:

  • B.C. Kooy (Voorzitter) 
  • S. Melissant (Secretaris)
  • M.C. Koningswoud (Penningmeester)
  • J.J. van Gurp
  • J. Poortvliet
  • Secretariaat van de stichting: e-mail: secr.tloosje@gmail.com